σοβαλα παχμοχα

χ σεςχεματε σπαμι χω,
σοβαλα παχμοχα?

νρσο

+

νυϊωλα

ώεςχρλ στςαδιχαςι
χ εμισεεχσλον
λαϊενατ θαώατυςρξα.
σανεγ σ ταβεμεν.
χω χ σεςχεματε σπαμι μι?

σλαμψπ - αππμιλαγιρ.
βςοξεξοσγυ ποτενλι σλαμιμισψ.
LA-SCALA.
σοβαλα παχμοχα
πεμα,
ηςυδι λυμοξοχ χϊδωναρ:
"μα-μα-μα"

"δυςα" -
σλαϊαμ εκ ποςτψες γεμοζαξοχωκ.


σοβαλα παχμοχα

LA-SCALA
σοβαλα παχμοχα πεμα
ηςυδι λυμοξοχ χϊδωναρ:
"μα-μα-μα"

πυβμιλα
υμετεμα
πςοβυρ
χ οπεςε

χοϊχωϋεξξο υνεςετψ.
ξο παχμοχα πεμα
ταλ φε λαλ πιμα ι πμεχαμα
(α ότιν
φιχοτξοστι ξε πςεοδομετψ).

σοβαλα παχμοχα πεμα.
μΰδι χωμιμι ιϊ ϊαμα,
ξυτςψ χωμιϊαχ ϊςρ -
ηςρϊψ χωμεϊαμα.

"μα-μα-μα" -
αςιΰ ποδχωχαμι.
μα-μα-μα
αςιΰ ϊμα?

LA-SCALA
βςοξεξοσγυ ποτενλι σλαμιμισψ.
ηςυδι λυμοξοχ χϊδωναρ,
σοβαλα "μα-μα"
πεμα νεώταΰύαρ υνεςετψ.
"δυςα" - σλαϊαμ εκ παλετ γεμμοζαξοχωκ:
"τομψλο χ χεύι ώισταρ σνεςτψ!"

---->